Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu moj-bus.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a firmą przewozową Lajkonik i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Operatorem Serwisu jest: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie LAJKONIK sp. jawna, T. Cieślik, K. Kucala, M. Adamus, ul. Widoma 36, 32-095 Iwanowice, NIP: 682-175-74-92 (dalej Przewoźnik) usługi pośrednictwa w zakresie zakupu biletów na przewóz osób.
 3. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Przewoźnikiem i Operatorem Serwisu a Użytkownikami, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby..
 2. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 3. Przewoźnik - Wybrana przez Użytkownika firma przewozowa LAJKONIK sp. jawna, T. Cieślik, K. Kucala, M. Adamus, ul. Widoma 36, 32-095 Iwanowice, NIP: 682-175-74-92 realizująca wybrane połączenia autobusowe, na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Bilet - bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 5. Dokument tożsamości - dokument urzędowy ze zdjęciem za który uznaje się: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub prawo jazdy.
 6. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 7. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu.
 8. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży - zasady i warunki

 1. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do wydrukowania biletu.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz ceny.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Umownych Warunków Przewozu oraz niniejszego Regulaminu.
 4. W formularzu widocznym na stronie przed zakupem biletu, Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko pasażera, numer telefonu oraz adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
 5. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje o dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu.
 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet poprzez wybrany serwis płatności (np. PayU, DotPay, FDP).
 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 20 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz moze zostać usunięta - wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę od początku.
 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Operetor Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Płatności dokonywane są przez systemy zapewniające bezpieczne realizowanie transakcji: DotPay.pl i PayU.pl, a w przypadku kart płatniczych przez FDP (www.polcard.pl).
 12. Skteczne dokonanie płatnoci jest potwierdzane przez odpowiednie informacje mailowe oraz poprzez przesłanie linku do wydrukowania biletu (na adres mailowy podany w formularzu).
 13. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet.
 14. Pasażer, który podczas zakupu biletu wybrał dodatkową opcję "bilet SMS" nie musi drukować biletu w formie papierowej. Funkcję biletu pełni wówczas SMS, który otrzyma pasażer na podany w formularzu numer telefonu
 15. Wydrukowany bilet lub "bilet SMS" jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 16. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, ilość biletów (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.
 17. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i kurs.
 18. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet, a kierowca ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości pozwalającego na weryfikację danych okaziciela biletu z danymi zapisanymi w bazie danych przewoźnika pod numerem unikatowym, o którym mowa powyżej.
 19. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).
 20. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.
 21. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do wydrukowania biletu. Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Zasady promocji "6-ty bilet za 50% i 10-ty bilet za złotówkę"

 1. Promocja dotyczy tylko biletów zakupionych przez Internet za pomocą strony www.lajkonikbus.pl i poprzez system www.moj-bus.pl oznaczonych odpowiednim komunikatem informującym o promocji
 2. Pasażer który kupi sześć biletów na jednej trasie, bilet na 6-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 50% ceny, niezależnie od kierunku jazdy, o ile sześć biletów będzie kupionych w okresie maksymalnie 180 dni (6 miesięcy). Natomiast bilet na 10-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 1 zł, niezależnie od kierunku jazdy o ile kolejne 4 bilety będą kupione w okresie maksymalnie 180 kolejnych dni (kolejne sześć miesiące). Innymi słowy 10-ty bilet za 1 zł pasażer otrzyma tylko wówczas gdy wszystkie 10 biletów zostanie kupionych w okresie nie dłuższym niż 1 rok.
 3. Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji na jednej trasie, do promocji zostanie zaliczony tylko jeden bilet.
 4. Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji w jedną stronę i kilka biletów powrotnych, do promocji zostanie zaliczone dwa bilety (jeden bilet w jedną stronę i jeden powrotny).
 5. Bilety z różnych tras (tzn. między różnymi miastami) nie sumują się do promocji.
 6. By skorzystać z promocji Pasażer nie musi się logować (posiadać konta), musi tylko używać tego samego adresu e-mail przy każdym zakupie biletu. Przy przejściu do płatności, w przypadku biletów promocyjnych system automatycznie skoryguje cenę na niższą.
 7. Biletów promocyjnych za 50% i za 1 zł zakupionych w ramach promocji na konkretny kurs (data, godzina, kierunek, nazwisko) nie można przenosić na inne kursy lub na inną osobę.
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo wycofania się z promocji w każdym czasie w całości lub na wybranych kursach.

§ 5

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne). Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy przewoźnika: biuro@lajkonikbus.pl lub na adres: info@moj-bus.pl lub poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w mailu razem z linkiem do wydrukowania biletu.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo potrącenia 20% ceny biletu w przypadku rezygnacji z rezerwacji i zakupu dokonanego przez strony transakcyjne (odstępne o którym mowa powyżej). Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów manipulacyjnych związanych z transakcją.
 4. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym odjazdem.
 5. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kreydowa) w terminie nie dłuzszym niż 10 dni roboczych.

§ 6

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Umownych Warunków Przewozu Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu.

§ 7

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest Operator Serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zakupu biletu w celach realizacji zamówienia
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
 5. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą do organizacji płatniczych (np. DotPay, PayU, FDP) w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem tych serwisów oraz do Przewoźnika na linie którego użytkownik zakupił bilet.
 6. Dane osobowe Użytkowników NIE BĘDĄ przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 7. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 8

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji przewozu są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty kursu, którego dotyczy reklamacja na adres: biuro@lajkonikbus.pl . W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty realizacji transakcji zakupu, na adres: info@moj-bus.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji
 3. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.Regulamin przewozów

obowiązujący w LAJKONIK Sp. jawna

Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, , 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie

wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe

/tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.

Przewóz pasażerów odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

--- * ---

 1. Pasażerowie którzy posiadają rezerwację zobowiązani są stawić się na przystanku początkowym na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru, po tym czasie rezerwacja traci ważność i będą zabrani w kolejności przyjścia.

 2. W czasie jazdy pasażer zobowiązany jest do zachowania swojego biletu do kontroli przez cały czas jazdy.

 3. Pasażer zobowiązany jest do zachowania ciszy, spokoju i czystości. Pasażerowie utrudniający jazdę kierowcy lub współpasażerom, lub stwarzający zagrożenie jazdy mogą zostać wysadzeni na najbliższym możliwym przystanku (na przystanku pośrednim lub na Stacji Obsługi na autostradzie) i nie mogą żądać zwrotu kosztów biletu lub części kosztów biletu).

 4. Zabronione jest spożywanie pokarmów mogących zanieczyścić pojazd lub innych współpasażerów. Zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu oraz napojów alkoholowych. Kierowca ma prawo odmówić przewozu osób pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 5. Firma Lajkonik Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od nas. Takie jak np. kontrole przez Inspekcję Drogową, Policję lub inne utrudnia jak np. korki, remonty, wypadki czy złe warunki pogodowe.

 6. Firma Lajkonik Sp. Jawna zastrzega sobie że w przypadku awarii autokaru będzie podstawiony autokar zastępczy możliwie jak najszybciej. Pasażerowi który jednak nie będzie chciał czekać zostanie zwrócona kwota biletu proporcjonalna do przejechanego odcinka trasy. Pasażer który sam z własnej woli wysiądzie wcześniej niż na przystanku końcowym (na jaki zakupił bilet) nie ma prawa żądać zwrotu gotówki za cały bilet lub części gotówki za część biletu.

 7. Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za bagaże pozostawione w naszych autokarach przez pasażerów. Jeśli pasażer jednak pozostawi swój bagaż powinien się skontaktować z biurem firmy. Możemy się skontaktować z kierowcą dopiero po zakończeniu kursu tzn po przyjeździe na przystanek końcowy lub po przyjeździe do bazy firmy - gdzie kierowca sprawdzi czy jest pozostawiony bagaż. Osoba która pozostawiła bagaż musi podać jego specyficzne cechy czy szczegóły, pozwalające na stwierdzenie bez żadnych wątpliwości że dana rzecz należy właśnie do niego.

 8. Pasażer który chce wystawienia faktury VAT musi zachować przez całą podróż swój bilet. Po zakończeniu jazdy Pasażer musi przesłać paragon (bilet lub bilety) na adres siedziby firmy (LAJKONIK Sp. Jawna, Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie) w kopercie. Do koperty należy dołączyć zaadresowaną pustą kopertę na kogo mamy wysłać fakturę oraz kartkę z informacją na kogo ma być wystawiona faktura VAT. Kierowca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

 9. Pasażer musi mieć przy wsiadaniu odliczoną kwotę biletu (tzn. posiadać drobne pieniądze) - kierowca ma prawo nie mieć możliwości wydania pieniędzy, w tym przypadku kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu (biletów). Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu w celu rozmienienia "grubych" pieniędzy na "drobne" aby wydać pasażerowi.

 10. Przyjmujemy rezerwację na 6 (sześć) godzin przed kursem. Na rezerwacje odpowiadamy w kolejności zgłoszeń, w godz. 8:00 - 20:00. Istnieje możliwość przyjęcia w krótszym terminie (jeśli warunki techniczne na to pozwolą). Nie gwarantujemy odpowiedzi na rezerwację. Nie odpowiadamy na rezerwację w przypadku braku wolnych miejsc.

 11. Pasażer nie może sobie rezerwować kilku kursów w jednym dniu zaraz po sobie (np. rezerwacja na kurs z Krakowa do Wrocławia jednego dnia na godz. 12:00 potem na godz. 14:30, następnie na godz. 17:30 - gdyż nie ma możliwości aby jechać tymi kursami zaraz po sobie. Tłumaczenie że rezerwuję się kilka a na jeden się zdąży jest nie do przyjęcia. Dokonując takiej rezerwacji blokuje się miejsca innym Pasażerom. Prosimy o przemyślane dokonywanie rezerwacji.

 12. Na rezerwacje odpowiadamy w kolejności zgłoszeń. Jeśli Pasażer dokonał już rezerwacji a nie jest pewien czy dokonał prawidłowo, i dokona kolejnej (musi zaznaczyć to (poinformować nas o tym fakcie) w rezerwacji ponawianej że już dokonał jednej rezerwacji i wysyła drugą jeszcze raz gdyż nie jest pewny czy dokonał poprawnie pierwszej.). Podobnie jeśli dokonuje rezerwacji SMS-em i potem na ten sam kurs e-mailem (lub na odwrót) musi zaznaczyć to w drugiej rezerwacji. W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia możemy odmówić przyjęcia kolejnych rezerwacji.

kurs busa